Zapraszamy serdecznie

REGULAMIN FITNESS KLUBU FORMA

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Fitness Klubu FORMA

 • 1. Udział w zajęciach mogą brać osoby, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.
 • 2. Podpisując niniejszy regulamin Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.
 • 3. Ceny wszystkich usług, zniżek reguluje aktualny cennik Klubu Forma.
 • 4. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 • 5. Wykupiony karnet obowiązuje 30 dni począwszy od daty zakupu. W tym czasie należy wykorzystać wykupiony limit miejsc. Za niewykorzystane zajęcia Klub Forma nie zwraca pieniędzy.
 • 6. Ważność niewykorzystanego w ciągu 30 dni karnetu można przedłużyć o 14 dni za dodatkową opłatą ustaloną w cenniku .
 • 7. Kartę klienta lub dowód tożsamości należy pozostawić u pracownika recepcji przy wejściu do klubu, w zamian za kluczyk do szafki ubraniowej w szatni.
 • 8. Na wszystkie zajęcia możliwa jest wcześniejsza rezerwacja.
 • 9. Pierwszeństwo w uczestnictwie w zajęciach mają Klienci, którzy dokonali stałej rezerwacji zajęć.
 • 10. Każda rezerwacja zajęć może być odwołana najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku nieodwołania rezerwacji zostanie ona pobrana automatycznie z karnetu klienta.
 • 11. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Klub Forma nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni.
 • 12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenia majątku Fitness Klubu Forma spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta.
 • 13. Fitness Klub Forma zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku wynikających z przyczyn technicznych lub innych ważnych okoliczności tj. siła wyższa lub dni ustawowo wolne od pracy. Wszelkie zmiany w pracy Klubu będą ogłaszane najpóźniej 3 dni przed zmianą w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej.
 • 14. W Klubie obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zamienne, dostosowane do rodzaju zajęć.
 • 15. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego.
 • 16. Klient zobowiązuje się do stosowania ustnych i pisemnych instrukcji użytkowania pomieszczeń klubu, a także znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów.
 • 17. Na terenie Klubu Forma zabronione jest wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych.
 • 18. W przypadku złego samopoczucia lub kontuzji przed przystąpienie do zajęć należy obowiązkowo powiadomić o tym instruktora.
 • 19. Klient dokonując zakupu usług Fitness Klubu Forma zobowiązuje się do przestrzegania powyższego Regulaminu..

Zapraszamy serdecznie

Więcej informacji już wkrótce!

E-mail: forma@fitness-forma.pl