REGULAMIN FITNESS KLUBU FORMA
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Fitness Klubu FORMA

1. Fitness Klub Forma w Zgierzu, świadczy usługi rekreacyjno – sportowe.
2. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 22.00 oraz w soboty w godzinach 8:00-18:00 i niedziele 9:00 14:00.
3. Aby zostać Członkiem Klubu należy założyć profil klubowicza w recepcji klubu oraz wykupić karnet na zajęcia fitness
lub siłownię.
4. Członkami Klubu mogą zostać osoby pełnoletnie, które nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych
i uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą zostać Członkami Klubu
za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
5. Wejście i korzystanie z usług Klubu następuje po okazaniu ważnej karty klubowej lub po opłaceniu wejścia jednorazowego
(na określoną usługę). Ceny karnetów oraz wejść jednorazowych określa cennik. Ceny te nie uwzględniają ubezpieczenia NNW.
6. Opłata na jednorazowe wejście obejmuje możliwość skorzystania z jednych, udostępnionych przez Klub zajęć oraz/lub z siłowni.
7. Karnety open są ważne pełne 4 tygodnie – 28 dni, a karnety ilościowe miesiąc – 30 dni.
8. Karty Klubowe są imienne. Z karnetów ilościowych mogą korzystać dwie osoby, natomiast z karnetów OPEN – tylko jego właściciel. W przypadku zgubienia karty, Członek Klubu jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia Klubu. Duplikat karty będzie wydany po uiszczeniu opłaty – 15,00 złotych.
9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia losowe uniemożliwiające Klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć.
Za wykupiony abonament miesięczny nie zwraca się wpłaconych pieniędzy, ani też nie prolonguje opłaty na późniejszy termin.
10. W przypadku choroby Klubowicza, uniemożliwiającej wizyt w klubie, jest możliwość zawieszenia karnetu, za okazaniem oświadczenia lekarskiego. Klub zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku.
11. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 30,00 złotych.
12. Instruktorzy decydują o wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego użytkowania znajdujących się w Klubie urządzeń
i wyposażenia.
13. Ćwiczący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywanych ćwiczeń. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia ćwiczącego wskazane jest badanie lekarskie z orzeczeniem o zdolności do wykonywania ćwiczeń.
14. Klub ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy (fitness i pozostałe zajęcia grupowe)
po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu.
15. Za szkody materialne wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.
16. W czasie pandemii na wejściu do klubu obowiązuje dezynfekcja rąk oraz obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie recepcji, w holu i szatniach.
17. Przed rozpoczęciem wszelkich zajęć ruchowych ćwiczących obowiązuje zmiana obuwia na sportowe oraz używanie własnych ręczników podczas wykonywania ćwiczeń. Po zakończonym ćwiczeniu obowiązuje dezynfekcja używanego sprzętu. Nie stosujący się do tego zalecenia nie będą wpuszczani na salę ćwiczeń mimo opłaconego wstępu. Za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, również w szafkach w szatniach, Klub nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe można oddać do depozytu w recepcji.
18. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na terenie klubu. Jeżeli Klient
nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęcia z jego osobą,proszony jest o poinformowanie recepcji Klubu w formie pisemnej.
19. Ćwiczący powinni opuścić pomieszczenia do ćwiczeń (sala fitness, siłownia) na 10 minut przed zamknięciem Klubu.
20. Pracownicy Klubu mają prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń Klubu, bez względu na korzystanie i obecność Klientów.
21. Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu lub jego części z powodu prowadzenia prac remontowych
lub modernizacyjnych, czy też z innego powodu związanego z działaniem Klubu.
22. Obowiązuje całkowity zakaz używania tytoniu oraz zakaz wstępu do Klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub dopingujących, jak również wnoszenia i spożywania powyższych środków na teren Klubu.
23. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury i norm obyczajowych, wszystkich obliguje zakaz używania zwrotów uznanych powszechnie za obraźliwe i wulgarne.
24. Wszystkie rzeczy wydane przez Klub, a używane przez Członków Klubu są własnością Klubu.
25. W sprawach nie objętych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
26. Fitness Klub Forma honoruje, karty sportowe (m.in. Multisport, MultiSport Kids, FitProfit, OK System, FitSport, Fit Flex)
27. Wykupienie usług Fitness Klubu Forma jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu, a rozwiązanie wszelkich kwestii spornych, zostaje w gestii właściciela Klubu.

Zapraszamy serdecznie

Więcej informacji już wkrótce!