Godziny otwarcia: pon.-pt. 7.00-22.00 | sob. 8.00-18.00 | niedz. 9.00 – 14.00

REGULAMIN FITNESS KLUBU FORMA
Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Fitness Klubu FORMA

1. Udział w zajęciach mogą brać osoby, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.
2. Podpisując niniejszy regulamin Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.
3. Ceny wszystkich usług, zniżek reguluje aktualny cennik Klubu Forma.
4. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
5. Wykupiony karnet obowiązuje 30 dni począwszy od daty zakupu. W tym czasie należy wykorzystać wykupiony limit miejsc. Za niewykorzystane zajęcia Klub Forma nie zwraca pieniędzy.
6. Ważność niewykorzystanego w ciągu 30 dni karnetu można przedłużyć o 14 dni za dodatkową opłatą ustaloną w cenniku .
7. Kartę klienta lub dowód tożsamości należy pozostawić u pracownika recepcji przy wejściu do klubu, w zamian za kluczyk do szafki ubraniowej w szatni.
8. Na wszystkie zajęcia możliwa jest wcześniejsza rezerwacja.
9. Pierwszeństwo w uczestnictwie w zajęciach mają Klienci, którzy dokonali stałej rezerwacji zajęć.
10. Każda rezerwacja zajęć może być odwołana najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku nieodwołania rezerwacji zostanie ona pobrana automatycznie z karnetu klienta.
11. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Klub Forma nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni.
12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenia majątku Fitness Klubu Forma spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta.
13. Fitness Klub Forma zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku wynikających z przyczyn technicznych lub innych ważnych okoliczności tj. siła wyższa lub dni ustawowo wolne od pracy. Wszelkie zmiany w pracy Klubu będą ogłaszane najpóźniej 3 dni przed zmianą w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej.
14. W Klubie obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zamienne, dostosowane do rodzaju zajęć.
15. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego.
16. Klient zobowiązuje się do stosowania ustnych i pisemnych instrukcji użytkowania pomieszczeń klubu, a także znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów.
17. Na terenie Klubu Forma zabronione jest wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych.
18. W przypadku złego samopoczucia lub kontuzji przed przystąpienie do zajęć należy obowiązkowo powiadomić o tym instruktora.
19. Klient dokonując zakupu usług Fitness Klubu Forma zobowiązuje się do przestrzegania powyższego Regulaminu..

Zapraszamy serdecznie
Więcej informacji już wkrótce!